Žiadateľ – nájomca bytového alebo nebytového priestoru má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok, ktoré eviduje mestská časť Bratislava - Nové Mesto voči nemu ako nájomcovi - dlžníkovi.

Žiadateľ, v prípade, že je nájomcom pozemkov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, má tiež možnosť požiadať mestskú časť o potvrdenie výšky pohľadávok na nájomnom za tieto pozemky.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Legislatíva

  • Zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Opatrenie MF SR  z 23.4.2008 č. 01/R/2008 o regulácií cien nájomného

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Zákonná lehota nie je stanovená.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 512

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk