Správca dane v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto poskytne úľavu z dane v prípadoch, ktoré sú v tomto VZN uvedené.

Správca dane v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická  osoba,  povoliť  úľavu  alebo  odpustiť  daňový nedoplatok len  ak  by  jeho  vymáhaním  bola  vážne  ohrozená výživa  daňového  dlžníka  alebo  osôb  odkázaných  na  jeho výživu. Splnenie tejto podmienky musí daňový dlžník preukázať. Daňová úľava alebo odpustenie daňového nedoplatku nie je nárokovateľná. Žiadosti nemusí byť vyhovené.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Žiadosť o poskytnutie úľavy alebo odpustenie daňového nedoplatku

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Výška poskytnutej úľavy alebo odpustenia daňového nedoplatku je individuálna. Úľava sa poskytuje v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.