Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Mestská  časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný). V prípade, že pes sa stane nebezpečným v dôsledku napadnutia inej osoby, vydá mu mestská časť známku, ktorá zodpovedá uvedenej skutočnosti. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie.

K prihláseniu psa je potrebné doložiť ako prílohu:

1. fotokópiu riadne vyplneného očkovacieho preukazu psa a

2. fotokópiu dokladu o zaočkovaní psa proti besnote

 

K  elektronickému prihláseniu psa do evidencie daňovník musí vyplniť formuláre v rámci dvoch služieb:

1. „Registrovanie psa“ (formulár – Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie)

2. „Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa“ (formulár – Podávanie daňového priznania k dani za psa) – k daňovému  priznaniu je potrebné doložiť doklady, ktoré sú menovite vymenované v tejto službe.

Na základe vyplnených formulárov k službám „Registrovanie psa“ a „Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa“ bude daňovníkovi správcom dane vydaná evidenčná známka, ktorú si daňovník musí osobne prevziať na MÚ MČ Ba-Nové Mesto, Junácka 1,  2. poschodie číslo dverí 206 v stránkových hodinách, a vyrubená daň rozhodnutím.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.10.2019

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

Legislatíva

  • Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
  • VZN 1/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v úplnom znení

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 347

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Súvisiace linky