Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Miestna časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Zákon č. 282/2010 Z.z. o podmienkach držania psov

VZN Mestskej časti Bratislava - XY o miestnych daniach a poplatkov

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Každá MČ má vlstú výšku dane

Odbor

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk