Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa. Občania pri nadobudnutí, úmrtí alebo strate sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Služba bude pokrývať celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po poskytnutie rozhodnutia klientovi. Klient bude o priebehu procesu informovaný


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Legislatíva

Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)

Zákon 582/2004 o Miestnych daniach

VZN príslušných MČ o miestnych daniach.

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Výšku dane stanoví každá mestská časť individuálne