Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje. Služba bude pokrývať celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po poskytnutie platobného výmeru klientovi. Klient bude o priebehu procesu informovaný.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Legislatíva

Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)

Zákon 582/2004 o Miestnych daniach

VZN príslušných MČ o miestnych daniach

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Výška dane je určená každou MČ samostatne

Odbor

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk