Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mestskej časti a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mestskej časti správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Podávanie daňového priznania k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Legislatíva

  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN 1/2012 o dani z nehnuteľností 

Poplatky

  • 0,33 eura pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 72,70 eura na kalendárny rok
  • 5,00 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta
  • 1,00 euro pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2l, pričom na jedno parkovacie miesto môže byt' daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma 218,00 eur na kalendárny rok
  • 15,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na jedno parkova