Hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Bratislavy  zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Venujú sa najmä problematike rodín, starších občanov, občanov bez prístrešia, sociálne znevýhodnených skupín a občanov v krízovej životnej situácii , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.

 

Sociálne zariadenia zriadené mestom:

 • Zariadenia pre seniorov
 • Zariadenia opatrovateľskej služby
 • Denný stacionár
 • Ubytovne
 • Zariadenia sociálno-právnej ochrany
 • Nocľaháreň
 • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

 

Sociálne zariadenie zriadené mestskými časťami:

 • Denné centrá

Petržalka

 • Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Staré mesto

 • Seniorcentrum Staré Mesto

Nové mesto

 • Denné centrá seniorov
 • Detské jasle

Ružinov

 • Denné centrá
 • Ružinovský domov seniorov
 • Domov dôchodcov Pažítková 2

Zariadenia poskytujúce sociálne služby sú zariadenia s rôznou formou starostlivosti. Klientmi zariadení sú:

 • Maloleté deti
 • Osamelí občania v hmotnej núdzi
 • Sociálne znevýhodnené rodiny (aj obete domáceho násilia)
 • Občania bez domova
 • Občania v krízovej životnej situácií
 • Občania v resocializácií
 • Seniori 

Sociálne zariadenia informujú o svojej činnosti na svojich webových sídlach


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2019

Register zariadení sociálnych služieb

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
 • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Poplatky

Pobyt v zariadení je spoplatnený v závislosti o stupňa odkázanosti nasociálnu službu

Odbor

Sociálne veci

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie