Mesto Bratislava a mestské časti poskytujú sociálne služby najmä obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy. Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb. Spolupracujú s humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Pôsobnosť samosprávy mesta je upravená najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon o sociálnych službách kompetenčne vymedzuje pre samosprávu mesta Bratislavy zoznam úloh, ktoré je Obec povinná vykonávať. Mesto Bratislava a jeho mestské časti vypracúvajú a schvaľujú komunitný plán sociálnych služieb na svojom území. Vytvárajú podmienky na podporu komunitného rozvoja.

Mestské časti sú v zmysle štatútu mesta Bratislavy správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu.

Samospráva mesta Bratislavy poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby, poskytuje základné sociálne poradenstvo, môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby a podobne.

Mesto Bratislava nad rámec zákonných povinností poskytuje podporu mnohodetným rodinám, týraným osobám. Poskytuje podporu hendikepovaným osobám.

Mestské časti sa vo svojej činnosti v sociálnych službách nad rámec zákona zameriavajú najmä na pomoc bezdomovcom, sociálne slabým. Poskytovaná pomoc je spravidla nepeňažnou formou, prostredníctvom nákupných poukážok na pomôcky, oblečenie, jedlo s cieľom zamedziť nákupu alkoholu a cigariet zo zdrojov sociálnej pomoci.

Samospráva mesta Bratislavy sa venuje sociálnym službám v oblastiach:

 • Nezaopatrené deti
 • Rodiny s deťmi
 • Hendikepované osoby
 • Sociálne znevýhodnené osoby
 • Seniori

V zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú rozdelené kompetencie medzi mesto a mestské časti. Podľa predmetu sociálnej služby, ktorú občan rieši komunikuje s mestom alebo mestskou časťou podľa toho v ktorej mestskej časti má občan trvalí pobyt.

Kompetencie mesta Bratislavy

 • poskytuje 1. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
 • poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania
 • zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu
 • Bratislava môže zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu
 • môže vytvárať partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory zamestnanosti
 • môže vykonávať poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi
 • poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy a iným obciam pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovieť ich žiadostiam a bezplatne im podávať oznámenia a informácie vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
 • môže vykonávať funkciu kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu
 • vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov
 • môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo
 • môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
 • uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov,
 • môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
 • môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia
 • je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady
 • poskytuje podľa finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
 • kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých
 • vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí podľa
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu u fyzických osôb

 

Kompetencie mestských častí

 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb
 • organizuje výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie, programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou
 • poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa: príspevok na dopravu do zariadenia, informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, finančné prostriedky podľa
 • poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch: najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb, na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia, mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
 • poskytuje súčinnosť: štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého
 • utvára podmienky na prácu s komunitou
 • zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti
 • vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny
 • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • môže zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • môže: vytvárať partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory zamestnanosti, organizovať menšie obecné služby pre mestskú časť ako formu aktivačnej činnosti.
 • prijíma prídavok na dieťa, ak má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území, prijíma prídavok na dieťa na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území; účelným využitím prídavku môže poveriť právnickú osobu
 • je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.
 • rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi
 • vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi
 • je osobitným príjemcom dávky a príspevkov podľa tohto zákona
 • poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy a iným obciam pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, vyhovuje ich žiadostiam a bezplatne im podáva oznámenia a informácie vo veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
 • je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu je na žiadosť platiteľa povinná oznamovať osobné údaje
 • vykonáva funkciu: kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, poručníka na základe rozhodnutia súdu, opatrovníka na základe rozhodnutia súdu
 • prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských práv, ako aj o skutočnosti, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností
 • poskytuje súdu súčinnosť pri vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil nad výchovou maloletého dieťaťa, sledovaní dodržiavania obmedzenia, ktoré súd uložil maloletému dieťaťu, sledovaní vykonávania výchovných opatrení
 • hodnotení účinnosti výkonu ústavnej starostlivosti v zariadení
 • hodnotení výkonu funkcie poručníka
 • na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej súd spôsobilosť na právne úkony rozhodnutím obmedzil
 • na žiadosť súdu vyjadruje k vhodnosti a účelnosti navrhnutých alebo zamýšľaných opatrení vo veciach starostlivosti o deti
 • vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 • je správnym orgánom vo veciach: odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby: v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby,  pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa
 • môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie: sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu a v zariadení pre seniorov
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo
 • môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
 • uzatvára zmluvu o: poskytovaní sociálnej služby, poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uhradení ekonomicky oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok
 • zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár
 • môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov,
 • môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona, m) je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady
 • poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene  a kontroluje ich plnenie
 • kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých po
 • vedie evidenciu: posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí, prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
 • uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu u fyzických osôb

Žiadateľom o poskytnutie služby môže byť každá fyzická osoba, ktorá má záujem o využitie sociálnych služieb poskytovaných samosprávou mesta Bratislava pre obyvateľov mesta a mestských častí.

Pre poskytnutie sociálne služby občan potrebuje získať posudok odkázanosti na sociálnu službu. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, občan podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestskú časť Bratislavy, v ktorej má trvalí pobyt Mestská časť vykonáva posúdenie  odkázanosť na sociálnu službu pre služby poskytované samosprávou mesta Bratislava.

Posudkovou činnosťou sa zistí odkázanosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, z ktorého vyplýva, či dotyčný je odkázaný na požadovanú sociálnu službu.

 

Typ sociálnej služby

Mestská časť

 • Prechodné ubytovanie pre obete domáceho násilia
 • Prechodné ubytovanie pre osamelých rodičov a deti
 • Trvalé ubytovanie v zariadení pre seniorov
 • Dočasné ubytovanie v zariadení pre seniorov osôb vyžadujúcich opatrovanie inej osoby
 • Opatrovanie pre seniorov vyžadujúcich opatrovanie inej osoby
 • Stravovanie jedálni

Mesto Bratislava

 • Domovy seniorov
 • Sociálne ubytovne
 • Nocľahárne pre bezdomovcov

 

Poskytovatelia sociálnych služieb


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2018

Sociálna oblasť Bratislava

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
 • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Poplatky

Sociálne služby môžu byť spoplatnené v podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu