Aktuality - Nové Mesto 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia územného konania a stavebného poriadku 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO,  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 vyhlasuje v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom zá...

Zdroj: https://www.banm.sk/16054-sk/vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-veduceho-oddelenia-uzemneho-konania-a-stavebneho-poriadku/ External

Zverejnené: 21.07.2019

Aktualizované: 22.07.2019